ระบบสรุปความข่าวภาษาไทยอัตโนมัติ (News Summarization)

ปัจจุบันมีข่าวภาษาไทยที่ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมากมาย ข้อมูลข่าวสารที่มีหัวข้อข่าวเดียวกัน ถูกนำเสนอจากหลายแหล่งข่าว ซึ่งอาจมีเนื้อหาข่าวที่คล้ายกันและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งผู้อ่านต้องใช้เวลาในการอ่านและใช้เวลาในการวิเคราะห์ เป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ระบบสรุปความจากหลายเอกสารข่าว ดึงข้อมูลจากหลากหลายสำนักพิมพ์แล้วสรุปข่าวให้อัตโนมัติ ทำให้ผู้อ่านใช้เวลาอ่านข่าวน้อยลงและเข้าใจข่าวสารครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสั้น

ทดลองใช้ »

ระบบฐานข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ (Medical Database Project)

ระบบฐานข้อมูลความรู้สำหรับแพทย์ สนับสนุนให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุม และทำได้อย่างรวดเร็ว

ทดลองใช้ »

ระบบค้นหาและจัดกลุ่มกองเอกสารอัตโนมัติ (Document Search Engine)

เป็นเครื่องมือใช้ในการค้นหาเอกสาร (Search Engine), จัดกลุ่มเอกสาร (Clustering) และแสดงความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ของเอกสารโดยอัตโนมัติ จากกองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ

ทดลองใช้ »

ระบบสนับสนุนการระดมสมองออนไลน์ (Creativity Support System)

ระบบที่เป็นตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลออนไลน์ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเสนอและทำความเข้าใจไอเดียของผู้อื่นได้อย่างพร้อมๆกัน อย่างเป็นระบบ สามารถทำให้จำนวนไอเดียสร้างสรรค์สามารถถูกผลิตออกมาได้มากกว่าการประชุมพูด คุยกว่าปกติ

ทดลองใช้ »